askola06 askola07 askola08 askola09 askola10
 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA na rok 2020/2021

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zavádí zásadní změny v přijímání dětí do mateřské školy.
Ředitelka Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kritéria jsou posuzována ke stavu ke dni vydání rozhodnutí. Při rovnosti bodů pořadí se určuje podle data narození, přednost mají starší děti.

 

Nárok na přednostní přijetí mají:

Podle zákona 178/2016 Sb. se do mateřské školy přednostně přijímají děti, které 31.8.2020 dosáhnou

- 5 let věku-povinnost předškolního vzdělávání – 10 bodů

- 4 let věku – 6 bodů

- 3 let věku – 3 body

Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti

dítěte, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – dítě ve věku 2 let – * 1 bod

Děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském

obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově. – 2 body, mimo obvod – 1 bod

Děti, které mají v Mateřské škole nebo Základní škole s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni již

sourozence – 6 bodů.

Sociální potřebnost dítěte **0 - 10

Dítě se SVP (speciální vzdělávací potřeby) – nutno doložit poradenským zařízením 0 - 10

 

* Pořadí se určuje podle data narození – přednost mají starší děti

** Ředitelka přihlédne při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti

dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě

samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí

sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o

posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

 

Mgr. Sabina Suchanek

dyrektor szkoły