Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej
Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně

Dane o szkole

DANE URZĘDOWE PLACÓWKI – ÚŘEDNÍ DESKA

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace

 2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, je zřízena obcí Dolní Lutyně a zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodnutím MŠMT ČR .

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 120.

Postavení a působnost upravuje zejména zákon č .561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zřizovací listina.

 

Zřizovatel:

Obec Dolní Lutyně

Třanovského 10

735 53 Dolní Lutyně

Základní účel zřízení – školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost – vzdělávání

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Seznam organizačních složek:

ZŠ, MŠ, Školní družina

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace

Ul. Koperníková 652, 735 53 Dolní Lutyně

4.3 Úřední hodiny

úterý: 14:15 – 15:30 (mimo prázdniny)

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát: +420 703 481 750

Ředitelka: +420 774 044 974

4.5 Adresa internetové stránky

www.psplutynia.cz

4.6 Údaje podatelny

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně

Koperníková 652, 735 53 Dolní Lutyně

Hodiny sekretariátu pro veřejnost: úterý – 14:15 – 15:30 hod. (mimo prázdniny)

Telefon:  +420 703 481 750

Datová schánka: ap6mhcj

Elektronická pošta: sekretariat@psplutynia.cz

Podatelna přijímá podání v:

Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X) – soubory vytvořené Microsoft Office

PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving

TXT – prostý text

RTF – (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

Obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Point Photographic Experts Group File Interchange Format

PNG, ISO/IEC 15948 – Network Graphics

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

USB Flash disk, USB externí HDD

V případě podání v digitální podobě, která nejsou ve výše uvedených formátech nebo jsou nečitelná bude původce požádán o nápravu.

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT NA ÚČET KOMERČNÍ BANKY

Číslo bankovního účtu: 115-7617150297/0100

6. IČO

75029154

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. DOKUMENTY

8.1 Hlavní dokumenty organizace

Hlavní dokumenty organizace týkající se výchovně-vzdělávací činnosti najdete v sekci „Dokumenty i formularze“

8.2 Rozpočet

Údaje o schváleném rozpočtu na rok 2023 a střednědobém výhledu rozpočtu na r. 2024-2025 zde:

Schválený rozpočet na r. 2023 a výhled 2024 2025

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat: písemně, osobně, e-mailem a telefonicky.

 Prostřednictvím elektronické pošty: info@psplutynia.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ap6mhcj

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací sekretariát, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. PŘEDPISY

 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

12. Úhrady za poskytování informací

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.1 Sazebník úhrad

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací :

  • hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
  • materiálové náklady- pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
  • náklady na technické nosiče dat – dle aktuálních cen technických nosičů dat
  • odeslání informací žadateli e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
  • odeslání informací žadateli poštou – balné (paušální sazba), poštovné dle aktuálního ceníku
  • telefonní poplatky dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
  • práce s archiváliemi – dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

Úhrada nákladů za prováděné administrativní úkony je splatná ve chvíli předávání informací a to v hotovosti. Zájemce o informace provede platbu u sekretářky proti vystavenému příjmovému dokladu.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

 13.1 Vzor licenčních smluv

vzor_licencni_smlouva

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst. 4 zákona č. 106/1999Sb.

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zpráva za školní rok 2022-2023 je zveřejněna na informační nástěnce u ředitelny školy.

 15. OCHRANA OZNAMOVATELE PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB.

Směrnice o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

SMĚRNICE ochrana oznamovatelu