Rada Szkoły

Rada Szkoły jest organem doradczym, który umożliwia rodzicom, nauczycielom i organowi powołującemu do życia szkoły (zřizovateli) uczestniczyć w zarządzaniu szkołą.

Radę szkoły powołuje organ (zřizovatel), który ustanawia ilość członków i wydaje regulamin wyborczy. Członkiem rady szkoły nie może być dyrektor szkoły. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata.

Członkowie rady szkoły wypowiadają się na temat propozycji programów kształcenia, zatwierdzają sprawozdanie roczne z działalności szkoły, zatwierdzają regulamin szkolny, zatwierdzają zasady klasyfikacji wyników kształcenia uczniów, rozpatrują wyniki kontroli ČSI.