askola06 askola07 askola08 askola09 askola10
 

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola na rok 2021/2022

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel Základní školy a Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, okres Karviná, p.o. kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Ředitelka Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Dolní Lutyni stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.  

Kritéria jsou posuzována ke stavu ke dni vydání rozhodnutí. Při rovnosti bodů pořadí se určuje podle data narození, přednost mají starší děti.

Nárok na přednostní přijetí mají:

- děti, které 31.8.2021 dosáhnou 5 let věku- povinnost předškolního vzdělávání

- 4 let věku – 6 bodů

- 3 let věku – 3 body

Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – dítě ve věku 2 let – * 1 bod

Děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově. – 2 body, mimo obvod – 1 bod

Sociální potřebnost dítěte **0 - 5 bodů

Dítě se SVP (speciální vzdělávací potřeby) – nutno doložit poradenským zařízením 0 – 5 bodů

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

Přednostně jsou posuzoványy žádosti podané ke dni zápisu. Pozdější žádosti budou

posuzovány individuálně.

 

 

Mgr. Sabina Suchanková

ředitelka školy

 

V Dolní Lutyni, dne 14.5.2021

 

 

* Pořadí se určuje podle data narození – přednost mají starší děti

** Ředitelka přihlédne při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.